Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2018:

 

Minerály pod lupou
Komisár: Východoslovenské múzeum Košice
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Cieľom výstavy je predstaviť a priblížiť rozmanitosť neživej prírody v celej svojej prirodzenej kráse. Prostredníctvom banerov podáva poznatky o vzniku, výskyte, základných tvaroch a vlastnostiach minerálov, farebnej variabilite, rozšírení v prírode, lokalitách výskytu a využití. Rovnako prináša poznatky a vysvetlenie, prečo sú minerály také rozmanité a symetrické.
11.09.2018

22.02.2019
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte
Komisárky: Mgr. Ľudmila Pulišová – Mgr. Martina Oštrom Mareková
Pripravovaná výstava predstaví prostredníctvom fotografií a trojrozmerných artefaktov bohatú tradíciu baníckeho a železiarskeho priemyslu v regióne Gemer - Malohont, pričom sa zameria nielen na hlbinnú ťažbu, ale aj na spracovanie rudy a povrchovú ťažbu v miestnych existujúcich, no i zaniknutých kameňolomoch. Pripravovaná výstava bude vhodným doplnok k vyučovacím hodinám dejepisu a regionálnej výchovy (história baníctva v Gemeri-Malohonte), prípadne biológie (časť geológia – ťažba v kameňolomoch).
25.09.2018

28.02.2019
Dezider Fertő. Rómsky rezbár.
Komisár: PhDr. Oľga Bodorová – Mgr. Ľudmila Pulišová
Pripravovaná výstava predstaví život a dielo výnimočného rómskeho rezbára Dezidera Fertőa (1921 – 1996). Narodil sa v obci Gemerská Ves, počas svojho života pôsobil ako pedagóg na strednej poľnohospodárskej škole v Lučenci, Jesenskom a Košiciach. Po návrate do rodnej obce pracoval ako agronóm. Práci s drevom sa začal venovať v roku 1980, po smrti manželky. Zhotovoval reliéfy a plastiky najmä z lipového a orechového dreva, pričom využíval svetské i náboženské motívy. Čerpal z každodenného života v rodnej obci, no vo svojej tvorbe zachytával tiež spôsob života a kultúru Rómov. Dezider Fertő svojím dielom presiahol regionálny rozmer - okrem Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote ho možno nájsť v SNM – Múzeu kultúry Rómov na Slovensku v Martine, v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, no i v súkromných zbierkach v Kanade a vo Švajčiarsku.
25.10.2018

31.01.2019
Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa Sándyho.
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta.
Kurátor výstavy: Péter Bodó (Maďarská národná galéria), v rámci štipendia Maďarskej akadémie vied

Repríza výstavy, ktorú usporiada Maďarská národná galéria a Múzeum architektúry v Budapešti, pri príležitosti 150. výročia narodenia významnej osobnosti uhorského staviteľstva a architektúry Júliusa Sándyho ml. Narodil sa v roku 1868 v Prešove ako syn maliara Júliusa Sándyho st. (1827 – 1894). Architektúru študoval v Budapešti pod vedením Jánosa Schnédára, Imre Steindla a Samu Pecza. Od roku 1895 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg až do svojho penzionovania v roku 1938. Patril medzi najvýznamnejších architektov konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Jeho predkovia z matkinej strany pochádzali z Rimavskej Soboty. Patrili medzi nich napr. sochár István Ferenczy, reformovaný kňaz József Ferenczy, prvý mešťanosta Rimavskej Soboty József Káposztás, básnik Mihály Tompa a iní. Je autorom prestavby reformovaného kostola v Rimavskej Sobote a autorom návrhu Ferenczyho mauzólea na bočnej strane tohto kostola. V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza jeho projekt stavby veže kostola v Brezne. Múzeum tiež vlastní dva jeho portréty v detskom veku, ktorých autorom je Július Sándy st.
06.12.2018

29.03.2019
Bocian
Výstava je súčasťou ekovýchovného programu BOCIAN, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná, literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003. Súčasťou otvorenia výstavy je oboznámenie sa s priebehom programu BOCIAN 2018, ako aj vyhodnotenie žiackych prác.
18.12.2018
-
15.01.2019

 

Výstavy v roku 2019

 

1. Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina  
2. Vesmír očami detí  
3. Kúpele v Gemeri v 19. storočí  
4. Repliky šiat a kostýmov cisárovnej a kráľovnej Sisi  
5. Jubilejná výstavy MADUAR (25. výročie vydania prvého albumu)  
6. Romano Dživipen. Rómsky život. XII. ročník  
7. Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania.  
8. Spomienka na Istvána Hatvaniho (1718 – 1786)  
9. Kálmán Tichy (1888 – 1968)  
10. Sväté písmo  
11. Havrany a ich príbuzní (krkavcovité vtáky)  
12. Rimavská Sobota v socializme očami Soboťanov  
13. Kováčstvo v Gemeri-Malohonte  

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2019:

 

Kino Gemer 28.02.2019
Marec - mesiac knihy, XIV. ročník marec 2019
Noc múzeí a galérií 2019, XV. ročník 18.05.2019
Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE, XXXVI. ročník jún 2019
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1.-30.09.2019
Svetový deň cestovného ruchu 27.09.2019

 

 

PREDMET MESIACA v roku 2019:

 

Január: Maľby na skle
Február: Kytica sušených kvetov z bojiska pri Branisku vo februári 1849 (170. výročie bitky o Branisko)
Marec: Reprezentatívne vydanie Petöfiho básní z roku 1907
Apríl: Listina jezuitského rádu
Máj: Reštaurované staré tlače
Jún: Pamätná medaila k 50. výročiu Maďarskej republiky rád (1919 - 1969)
Júl: Portrét evanjelického farára od Petra Michala Bohúňa
August: Portrét Istvána Baksayho, riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote
September: Behúnik plstnatý
Október: Sapropelitové náramky z doby laténskej
November: Netypicky sfarbený (albinotický) spevavec
December: Predkolumbovské kamenné hroty

 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2018

Grafy návštevnosti za rok 2018

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum